+32(0)61460076Landelijke Gite "Le Fournil" in de Zuidelijke Ardennen
te Ucimont-Bouillon-sur-Semois

Huurvoorwaarden

Gite Le Fournil

Ontvangst en verblijf in het hart van het Natuurpark van de Zuidelijke Ardennen

Huurvoorwaarden.

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMENE COMMISSARIS VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van het Waalse Wetboek voor Toerisme van 1 april 2010.

2. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DIT CONTRACT
De verhuurder stuurt de huurder het onderhavige contract in twee naar behoren ingevulde en ondertekende exemplaren toe.
De huurder dient binnen een termijn van maximaal 10 dagen na ontvangst van het contract één door hem ingevuld en ondertekend exemplaar aan de verhuurder te retourneren. De huurder dient de borg binnen dezelfde termijn te betalen.
Het saldo moet 30 dagen voor het begin van de huurperiode worden betaald.
BE75 0014 0782 4351 (BIC: GEBABEBB) van Paysages et Saveurs S.P.R.L. met het contractnummer in de mededeling, met uitzondering echter van late reserveringen, in welk geval het totale bedrag van de huur bij aankomst zal worden betaald.
Indien de verhuurder de kopie van het contract waarop hij recht heeft, of de waarborg, niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij per aangetekende brief, fax of e-mail, bevestigd per post, afzien van de huur binnen 8 dagen na de voorziene datum voor de betaling van de waarborg of de daadwerkelijke teruggave van het contract, ondertekend door de huurder.
Indien dit niet naar behoren is ingevuld door de verhuurder, kan de huurder, zonder vergoeding, de overeenkomst opzeggen totdat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt.

3. GEBRUIK VAN DE GEHUURDE GOEDEREN
De huurder dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel en op een verantwoorde wijze. Hij is verplicht de maximaal geplande capaciteit te respecteren. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst, ten nadele van de huurder, van het bedrag van de door de verhuurder definitief verworven huur.
Het gebruik van een friteuse is strikt verboden in en om het gehuurde goed (brandveiligheid).

4. DIERENEN
Huisdieren zijn toegestaan.
5. UITRUSTING EN COMFORT” INVENTARIS
Aan het begin en het einde van het verblijf wordt een inventarisatie gemaakt van de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend als bewijs van de staat van het gehuurde goed en de uitrusting ervan.
De huurder moet het pand teruggeven in de staat waarin hij het ontvangen heeft. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade. Elke afwijking van de inventaris of anomalie moet worden gemeld aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger, uiterlijk om 10.00 uur op de dag volgend op de dag van aankomst.

6. ANNULERING – VERVROEGD VERTREK
Elke annulering moet per aangetekende brief, fax of e-mail worden gemeld en per post worden bevestigd. De huurder kan de verhuurder voorstellen om zijn huurcontract onder zijn volledige verantwoordelijkheid over te dragen aan een door hem aangewezen persoon die akkoord gaat met het contract onder dezelfde voorwaarden. In dit geval wordt de borg geacht te zijn betaald door de cessionaris. De huurder kan de verhuurder ook voorstellen om een persoon te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij de houder van het contract blijft, ook tijdens de duur van het contract. Dit houdt in dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor al zijn oorspronkelijke verplichtingen. De uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is vereist en heeft alleen betrekking op de aangewezen persoon of personen. In andere gevallen wordt de 30% aanbetaling door de verhuurder bij wijze van compensatie ingehouden. Deze vergoeding wordt verhoogd tot:

50% van de prijs van het verblijf indien de annulering tussen 30 en 21 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.
75% van de prijs van het verblijf indien de annulering plaatsvindt van 20 tot 8 dagen voor het begin van het verblijf.
100% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 8 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt of als de huurder niet komt opdagen.

Indien de annulering door de verhuurder wordt gedaan, kan de verhuurder de huurder een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebrek aan een dergelijk voorstel of bij weigering door de huurder moet de verhuurder de betaalde waarborg en het saldo van de prijs van het verblijf aan de huurder terugbetalen indien deze reeds betaald is en de huurder ook een gelijkwaardige vergoeding betalen:

25% van de prijs van het verblijf.
tot 50% van de prijs van het verblijf indien de annulering tussen 30 en 21 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.
tot 75% van de prijs van het verblijf indien de annulering plaatsvindt van 20 tot 8 dagen voor het begin van het verblijf.
tot 90% van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 8 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.

De schadevergoeding is echter niet verschuldigd in geval van overmacht.
Indien de huurder niet binnen 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum komt opdagen

het contract wordt van rechtswege ongeldig,
de borg blijft eigendom van de verhuurder die zich het recht voorbehoudt het saldo van de huurder te vorderen,
de verhuurder mag zijn eigendom verkopen.

Het voortijdige vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, leidt niet tot enige terugbetaling – zelfs niet gedeeltelijk – van de prijs van het verblijf.

7. LAATTIJDIGE BETALING
Elk bedrag dat door de Huurder verschuldigd is en dat tien dagen na de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op van 1% per maand vanaf de vervaldag, waarbij de rente voor elke begonnen maand verschuldigd is voor de hele maand.

8. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING
De huurder bewoont het pand als een goede huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde, de uitrusting en de ter beschikking gestelde grond. Hij vergoedt de verhuurder alle door hem gemaakte kosten en verplicht zich ertoe eventuele schade te melden. Door het verhuren van de woning is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze ontvangen heeft, ook in geval van brand (artikelen 1732, 1733 en 1735 van de CC.). “Paysages et Saveurs heeft een non-recourseclausule van het bedrijf tegen de huurder onderschreven.

9. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk verbonden met de huurder, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

10. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

11. AFSTANDEN
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zullen zij hun grieven voorleggen aan het secretariaat van de Gîtes de Wallonie, dat zal proberen een minnelijke schikking voor te stellen. Anders zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg bevoegd.